REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych parkingów na ul. Słupskiej oraz ul. Rybackiej.

Okres obowiązywania strefy: 15.06.2019r. – 15.09.2019 r.

Pobór opłat: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00 – 21.00.

Biuro SPP: ul. Słowiańska 12, tel. 882 138 210


Obszar strefy

OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA USTKA OBEJMUJE:

 1. ul. Zaruskiego
 2. ul. Żeromskiego
 3. ul. Mickiewicza
 4. ul. Sprzymierzeńców (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza)
 5. ul. Leśna
 6. ul. Wczasowa
 7. ul. Kopernika (od ul. Chopina do ul. Pogodnej)
 8. ul. Pogodna,
 9. Plac Wolności
 10. ul. Piłsudskiego
 11. ul. Kościuszki
 12. ul. Kilińskiego
 13. ul. Beniowskiego parkowanie prawostronne (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza)
 14. ul. Marynarki Polskiej (od budynku przy ul. Marynarki Polskiej 84 do ul. Cz. Kosynierów)
 15. ul. Mała
 16. ul. Słowiańska (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza)
 17. ul. Wyszyńskiego
 18. ul. Jana z Kolna


Stawki opłat

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą:

1) za parkowanie do 30 minut – 1,00 zł;

2) za pierwszą godzinę parkowania – 3,00 zł;

3) za drugą godzinę parkowania – 3,50 zł;

4) za trzecią godzinę parkowania – 4,00 zł;

5) za każdą kolejną godzinę parkowania – 3,00 zł;

6) opłata dzienna za jeden dzień parkowania – 30,00 zł

7) miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy – 150 zł;

8) miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP 300 zł;

9) miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym, oznaczonym znakiem D-18 (tzw. “koperta”) – 1000 zł – nabywca abonamentu zobowiązany jest na własny koszt tymczasowo oznakować miejsce parkingowe znakiem poziomym tj. taśmą w kolorze żółtym oraz tabliczką z numerem rejestracyjnym a po wygaśnięciu ważności abonamentu przywrócić nawierzchnię parkingu do stanu pierwotnego;

10) abonament dla wczasowiczów na 7 kolejnych dni kalendarzowych na jeden pojazd samochodowy określony nr rejestracyjnym – 150 zł;

11) abonament dla wczasowiczów uiszczających opłatę uzdrowiskową na 7 kolejnych dni kalendarzowych na jeden pojazd samochodowy określony nr rejestracyjnym – 99 zł.

Sposób uiszczenia opłaty za czas postoju

a) wykupienie biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń inkasująco – rejestrujących (parkomatów),

b) opłacenie postoju w parkomatach przy użyciu kart płatniczych

c) opłacenie postoju przy użyciu telefonu komórkowego wykorzystującego dostępny system płatności mobilnych,

d) wykupienie karty abonamentowej.

Abonamenty

Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy przysługuje Mieszkańcowi SPP będącego właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej.

Możliwość wykupienia abonamentu dla wczasowicza uiszczającego opłatę uzdrowiskową na jeden pojazd samochodowy określony nr rejestracyjnym przysługuje po okazaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty uzdrowiskowej przez właściciela pojazdu.

Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu musi być zameldowana w Ustce na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP, prowadzić działalność gospodarczą bądź być zatrudniona w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w obszarze strefy oraz nieruchomościach przylegających do jej granic.

Przy składaniu wniosku o uzyskanie abonamentu należy przedstawić:

a) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

b) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP lub dokument informujący o prowadzonej działalności gospodarczej, wydane przez właściwy organ,

c) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament,

d) dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu,

e) wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

Opłaty dodatkowe

Za nieopłacony postój w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł z terminem płatności 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Za postój ponad czas opłacony w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł z terminem płatności 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. W przypadku, kiedy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w czasie do 5 dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa jest obniżona i wynosi 30 zł. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez pracowników Biura SPP w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia w przypadku okazania:

1) biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu,

2) dowodu wniesienia opłaty w systemie płatności mobilnej,

3) ważnej karty abonamentowej,

4) ważnego identyfikatora zwalniającego z opłat, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. “kopercie”.

5) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. “kopercie”.

Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).

Stawka zerowa dla:

1 pojazdów opisanych w art. 13 ust. 3 ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1264):

a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,

b) zarządów dróg,

c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak stanowi,

d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,

e) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

2. pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. “kopertach”);

3. służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:

a) Straży Miejskiej w Ustce,

b) Zarządu Infrastruktury Miejskiej,

c) “WODOCIĄGI USTKA” Sp. z o. o. – pogotowie wodno-kanalizacyjne,

d) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “EMPEC” Sp. z o. o. – pogotowie ciepłownicze,

e) ENERGA – Oświetlenie Sp. z o. o., ENERGA-OPERATOR S.A. – pogotowie energetyczne,

f) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. – pogotowie gazowe,

g) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., – nadzoru i pogotowia,

h) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego na zlecenie zarządu drogi,

i) pojazdów podmiotów gospodarczych, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta, wykonującym naprawy, modernizacje i przebudowy infrastruktury technicznej;

4) pojazdów, na które zarządca drogi wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, przedmiotowe miejsca są wyłączone z ogólnodostępnych miejsc postojowych;

5) kierujących motocyklami;

6) pracowników Centrum Pomocy Rodzinie w mieście Ustka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi;

7) pojazdów osób dowożących dzieci do Przedszkola Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 2, Przedszkola Nr 2 przy ul. St. Żeromskiego 13 oraz Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Marynarki Polskiej 83 w godzinach od 14.00 do 17.00 zaopatrzonych w identyfikator zwalniający z opłat wydany przez ww. instytucję. Identyfikator zwalniający z opłat umożliwia bezpłatny postój tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. “kopertach”).

powrót na stronę informatora