Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Ustka

Urząd Miasta Ustka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej visit.ustka.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audiodeskrypcji
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • brak opisów alternatywnych dla części zdjęć
 • brak napisów w filmach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: MaxWeb Studio.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Kamińska.
 • E-mail: dostepnosc@um.ustka.pl
 • Telefon: 59 8154300

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Ustka
 • Adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
 • E-mail: dostepnosc@um.ustka.pl
 • Telefon: 59 8154300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Ustka jest budynkiem umieszczonym w Rejestrze zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Urząd miasta stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny. Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście główne, wejście od strony parkingu i wejście od strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do wszystkich wejść prowadzą schody, przy wejściu od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, w tym Biuro Obsługi Interesantów. Od wejścia do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.