Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej visit.ustka.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-26

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audiodeskrypcji
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • brak opisów alternatywnych dla części zdjęć
 • brak napisów w filmach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Radosław Szreder.
 • Za rozpatrywanie skarg na brak zapewnienia dostępności oraz wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej odpowiada: Radosław Szreder.
 • E-mail: osir@um.ustka.pl
 • Telefon: 59 814 55 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Ośrodka Sportu i Rozwoju Sp. z o. o.
 • Adres: Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka
 • E-mail: osir@um.ustka.pl
 • Telefon: 59 814  55 86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.