Zakończyły się prace związane z opracowaniem i montażem tablic edukacyjno-informacyjnych na terenie miasta Ustka. Tablice opisujące miejsca cenne przyrodniczo (ekosystemy, faunę i florę) zostały zrealizowane w ramach projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nowe tablice przyrodnicze w Ustce

Tablice zostały zamontowane w następujących lokalizacjach:

1) Trakt Solidarności:

 • Tablica duża – Bór chrobotkowy – opisująca nadmorski kompleks leśny
 • Tablica duża – Nasze sukulenty – rośliny świetnie zaadoptowane do trudnych warunków bytowych – miejsc o małej ilości wody
 • Tablica duża – Owady na piasku – owady, które można spotkać nad brzegami mórz

2) Ul. Wczasowa. Tereny wzdłuż plaży wschodniej, wzdłuż klifu:

 • Tablica duża – Przybrzeżne wody Bałtyku – zawierająca informacje m.in. o ssakach oraz rybach zamieszkujących wody Bałtyku
 • Tablica duża – Ptaki zimujące w strefie przybrzeżnej
 • Tablica duża – Ptasi migranci w strefie brzegu

3) Ul. Wczasowa i Rybacka:

 • Tablica duża – Bór bażynowy – opisująca nadmorski kompleks leśny
 • Tablica duża – Ptaki drapieżne – sowy (płomykówka, puszczyk, puchacz)
 • Tablica mała – Dzięcioły – najbardziej charakterystyczne ptaki naszych lasów
 • Tablica mała – Ptaki drapieżne – jastrzębiowate, sokoły (pustułka (bielik, myszołów, kania ruda, krogulec)

4) Ul. Kościelniaka i Wilcza:

 • Tablica duża – Ptaki śpiewające (sikory, pełzacze, słowik, bogatka, kowalik itp.)
 • Tablica mała – Gady naszych lasów

5) Plaża zachodnia:

 • Tablica duża – Wydmy nadmorskie – stadia rozwoju wydm (wydma szara + wydma biała)
 • Tablica duża – Wydmy nadmorskie – lasy i bory na wydmach
 • Tablica mała – Ptaki plaży, mewy i rybitwy
 • Tablica mała – Kidzina

6) Staw Seekenmoor:

Tablica duża – Staw Seekenmoorszlak Ekosystem wodny – ważki, płazy, ryby, grzybień biały, skrzyp błotny, torfowisko

W ramach przedmiotowego projektu zostało wykonanych wiele zadań. (pełna informacja na temat projektu: http://www.ustka.pl/pl/artykul/279/1433/ochrona-rewaloryzacja-i-zabezpieczanie-obszarow-cennych-przyrodniczo-w-uzdrowiskach-woj-pomorskiego-poprzez-budowe-infrastruktury-ukierunkowujacej-ruch-turystyczny-oraz-zagospodarowanie-i-zwiekszenie-bioroznorodnosci-na-terenach-cennych-przyrodniczo-w-ustce-i-sopocie )

Zachęcamy do zwiedzania! (proponowane trasy: https://visit.ustka.pl/aktywnie/szlaki-turystyczne/)